-->
Logowanie/Rejestracja

Zaloguj się

Na swoje konto

Zarejestruj się

Załóż konto
Szukaj
Szukaj

SZUKAJ

w 3 sekundy lub mniej

REGULAMIN SERWISU MOTOGEN.PL :

 

Art. 1 – Wstęp


1. Niniejszy Regulamin określa warunki korzystania z Serwisu internetowego Motogen.pl zwanego dalej „Serwisem”.
2. Wydawcą serwisu jest spółka Liberty Motors Sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi, przy ul. Dąbrowskiego 207/225, 93-231 Łódź, NIP 726-24-49-986, Regon 473167802, KRS 0000166625, która jest jego właścicielem.
3. Serwis Motogen.pl jest serwisem internetowym adresowanym do miłośników motoryzacji, który obejmuje szeroką tematykę (skutery, motocykle, samochody oraz inne). Serwis umożliwia przeglądanie, czytanie, komentowanie informacji oraz artykułów i zdjęć, dyskutowanie z innymi Użytkownikami i zamieszczanie własnych materiałów.


Art. 2 – Postanowienia ogólne


1. W niniejszym Regulaminie „Użytkownik” to osoba zarejestrowana w Serwisie, korzystająca z jego zasobów, publikująca własne informacje.
2. Warunkiem korzystania z serwisu jest przeczytanie i akceptacja niniejszego regulaminu oraz bezwzględne jego przestrzeganie.
3. Aby uzyskać możliwość aktywnego korzystania z Serwisu (w szczególności możliwość dostępu do materiałów, wypowiadania się oraz umieszczania swoich treści) Użytkownik ma obowiązek wypełnić formularz rejestracyjny, podając dane osobowe i oświadczyć, że są one zgodne z prawdą.
4. Użytkownik zobowiązuje się do przejęcia na siebie w całości kosztów ewentualnego postępowania sądowego, zastępstwa procesowego oraz zasądzonych lub ustalonych w drodze ugody odszkodowań w przypadku wystąpienia osób trzecich z jakimikolwiek roszczeniami z tytułu naruszenia ich praw poprzez publikację przez Użytkownika materiałów w Serwisie.
5. Wydawca nie ponosi odpowiedzialności za:
a) skutki korzystania z Serwisu przez jego Użytkowników w sposób nieprawidłowy, sprzeczny z prawem i postanowieniami niniejszego Regulaminu;
b) jakiekolwiek treści zamieszczane w serwisie przez Użytkowników (komentarze; wiadomości na forum, prywatne i inne);
c) szkody wynikłe z wejścia w posiadanie przez osoby trzecie hasła dostępowego Użytkownika do serwisu;
d) wykorzystanie przez osoby trzecie zamieszczonych w serwisie materiałów;
e) szkody powstałe w wyniku nieprawidłowego stosowania się do informacji zawartych w Serwisie (poradniki itp.).
6. Wydawca zastrzega sobie prawo do:
a)okresowego wyłączania Serwisu;
b)zmiany, korekty lub redakcji informacji wysyłanych przez Użytkownika;
c)usunięcia całej zawartości Serwisu (w sytuacjach wyjątkowych);
d)zaprzestania, po uprzednim powiadomieniu Użytkowników na stronach Serwisu, świadczenia usług w ramach Serwisu.
7. Wydawca informuje, że podczas korzystania z Serwisu na komputerze Użytkownika umieszczane są pliki „cookies”, które są niezbędne do poprawnego funkcjonowania Serwisu.
8. Niniejszy Regulamin jest ogólnodostępny i Wydawca zastrzega sobie prawo do jego późniejszych zmian.


Art. 3  – Dane osobowe


1. Administratorem danych osobowych podanych przez Użytkowników w formularzu rejestracyjnym jest Wydawca.
2. Dane osobowe podane przez Użytkowników będą przetwarzane przez Wydawcę w celach związanych z prowadzeniem serwisu Motogen.pl, obsługi sklepu internetowego Motocyklowy.pl (do czego są niezbędne) oraz w celach marketingowych, na co Użytkownik wyraża zgodę. Dane osobowe nie będą sprzedawane, wypożyczane i w żaden sposób rozpowszechniane innym podmiotom, Wydawca gwarantuje ich poufność.
3. Podanie danych jest konieczne w celu prawidłowej realizacji usług i korzystania z Serwisu.
4. Użytkownikowi przysługuje prawo dostępu, poprawiania lub żądania usunięcia swoich danych osobowych.
5. Usunięcie przez Wydawcę, na wniosek Użytkownika, danych osobowych Użytkownika podawanych w formularzu rejestracyjnym, uniemożliwia świadczenie przez Wydawcę usługi w ramach Serwisu i jest równoznaczne z wyrażeniem przez Użytkownika zgody na usunięcie jego konta użytkownika z Serwisu.
6. Wydawcy przysługuje prawo do usunięcia konta Użytkownika w przypadku, gdy stwierdzi on, iż dane zawarte w formularzu rejestracyjnym są fałszywe.


Art. 4  -  Treści i zawartość Serwisu

 

1. Za Treść w myśl niniejszego Regulaminu rozumie się wszelkie informacje, teksy, artykuły, zdjęcia, filmy, złączniki, linki, ogłoszenia, a także komentarze na forum.
2. Prezentowanie Treści w Serwisie jest nieodpłatne .
3. Wydawca Serwisu ma prawo w każdej chwili modyfikować jego Zawartość, kasować lub edytować Treści zamieszczone przez Użytkownika, jeżeli uzna iż zostały one opublikowane z naruszeniem postanowień niniejszego regulaminu.
4. Korzystając z Serwisu jednocześnie akceptując niniejszy Regulamin Użytkownik zgadza się, że wszystkie treści, informacje i dane wszelkiego typu („Zawartość”) umieszczane publicznie lub prywatnie Użytkownik udostępnia jedynie na własne ryzyko i odpowiedzialność. Serwis nie ponosi odpowiedzialności za Zawartość, która może być dla Użytkownika nieodpowiednia lub obraźliwa.
5. Użytkownik wyraża zgodę, że używając/korzystając z Serwisu nie będzie:
a)  udostępniał Zawartości niezgodnej z prawem i niniejszym Regulaminem (tj. nielegalnej, obraźliwej, pornograficznej, agresywnej, wulgarnej, ośmieszającej, zniesławiającej, gróźb i innych treści nieakceptowanych, niepoprawnych i szkodliwych społecznie);
b)  podszywał się pod inne osoby lub organizacje oraz dokonywał innych nadużyć prowadzących do zafałszowania pochodzenia Zawartości itp.;
c)  działał na niekorzyść innych Użytkowników (tj. zbierał informacje o nich, wykorzystywał je itp.);
d)  wykorzystywał i udostępniał ten Serwis i Zawartość w nim zgromadzoną do jakichkolwiek celów komercyjnych bez zgody Wydawcy, lub innych celów działających na szkodę Serwisu i Wydawcy;
e)  łamał praw autorskich co do Zawartości, wykorzystywał treści, elementy graficzne, tekstowe, zdjęcia, aplikacje i bazy danych bez zgody Wydawcy.
6. Serwis ani Wydawca nie ponosi odpowiedzialności za materiały zamieszczane przez Reklamodawców ani za inne, płatne Treści na łamach Serwisu.
7. Użytkownik nie będzie rościł żadnych praw i odszkodowań od Wydawcy ani podmiotów z nim związanych oraz Współpracowników i innych osób związanych z Serwisem.
8. Wydawcy przysługują wszelkie prawa do znaków firmowych, zdjęć, Zawartości, patentów itp.
9. Wydawca nie jest odpowiedzialny za straty wynikłe z używania lub niemożności używania Serwisu, kosztów uzyskania zastępczych dóbr, nieautoryzowanego dostępu i modyfikacji treści, danych i innych działań oraz innych przyczyn dotyczących tego Serwisu.


Art. 5 – Giełda Internetowa

 

1. W ramach Serwisu funkcjonuje Giełda Internetowa motocykli oraz akcesoriów motocyklowych
2. Na stronach Serwisu są prezentowane ogłoszenia pochodzące z portalu Motocyklowy.pl, a także ogłoszenia zatwierdzone przez Wydawcę Serwisu. Wydawca zastrzega sobie możliwość decydowania o zatwierdzeniu lub nie ogłoszenia.
3. Umieszczenie ogłoszenia w ramach Giełdy Internetowej jest bezpłatne.
4. Ogłoszenie winno zawierać opis towaru oferowanego w ramach Giełdy Internetowej do sprzedaży, cenę oraz dane kontaktowe Użytkownika. Dane winny być prawdziwe i nie wprowadzać w błąd.
5. Nie jest dozwolone:
a)umieszczenie w ogłoszeniu linków do innych portali aukcyjnych.
b)zamieszczanie: ogłoszeń o treści nie związanej z wybranym przez Użytkownika działem, ogłoszeń łamiących prawo oraz ogłoszeń z nieprawdziwymi danymi kontaktowymi.
6. Ogłoszenia bez danych teleadresowych lub o niepoprawnym ich formacie będą usuwane lub automatycznie nie zamieszczane.
7. Niedopuszczalne jest dwukrotne zamieszczenie tego samego ogłoszenia w jednym dziale, traktowane to jest jako SPAM i zostanie zamieszczone tylko jedno ogłoszenie.
8. Maksymalna długość treści ogłoszenia wynosi 400 znaków (jest to 8 w pełni zapisanych linijek okienka formularza). Dłuższe ogłoszenia nie będą zamieszczane.
9. Ogłoszenie jest widoczne w Serwisie do publicznego wglądu przez okres 3 miesięcy, chyba że Użytkownik usunie je w terminie wcześniejszym.
10. Użytkownik ma możliwość edycji lub usunięcia własnego ogłoszenia po zalogowaniu w Serwisie.
11. Wydawcy przysługuje prawo do zmiany bądź usunięcia ogłoszenia zawierającego treści niecenzuralne, naruszającego przepisy prawa powszechnie obowiązującego, zawierającego linki do portali aukcyjnych, zawierających treści reklamowe, o ile zamieszczenie treści reklamowych nie zostało przed zamieszczeniem ogłoszenia ustalone z Wydawcą
12. Umowa dotycząca oferowanego w ramach Giełdy Internetowej towaru zostaje zawarta na zasadach ustalonych pomiędzy Użytkownikami Serwisu
13. Serwis nie jest stroną transakcji i nie ponosi odpowiedzialności za towary oferowane do sprzedaży.
14. Ceny zawarte w ogłoszeniach są cenami końcowymi i nie mogą być do nich doliczane jakiekolwiek dodatkowe opłaty, poza kosztami przesyłki, o ile są one osobno wyraźnie wyszczególnione. Jeżeli to konieczne do podanej ceny powinien być doliczony podatek VAT
15. Zasady korzystania z portalu Motocyklowy.pl w zakresie płatności określa Regulamin portalu, pod linkiem: http://www.motocyklowy.pl/regulamin/.

 

Art. 6 – Społeczność

 

1. W ramach Serwisu Motogen.pl Wydawca udostępnia Użytkownikom przestrzeń internetową oraz narzędzia informatyczne pozwalające na zamieszczanie i przeglądanie treści Serwisu, wyszukiwanie Użytkowników, wymianę przez nich korespondencji, opinii, uczestnictwo w dyskusjach, zawieranie nowych znajomości, a także dokonywania innych czynności dopuszczanych przez Serwis oraz dostęp do Usług Płatnych. W ramach dozwolonych czynności Użytkownicy mogą zamieszczać w Serwisie Informacje.
2. Użytkownik ma prawo do zawieszenia lub usunięcia swojego Konta z Serwisu.
3. Użytkownik ma prawo do określania zakresu treści oraz informacji prezentowanych oraz udostępnianych innym Użytkownikom w ramach Społeczności.
4. Konto może zostać zablokowane bądź usunięte w przypadku stwierdzenia przez Wydawcę, iż Użytkownik korzysta z niego w sposób niezgodny z Regulaminem bądź w sposób sprzeczny z przepisami powszechnie obowiązującego prawa, po wcześniejszym powiadomieniu Użytkownika.
5. Usunięcie Konta oznacza usunięcie przez Serwis wszelkich danych osobowych danego Użytkownika.
6. Użytkownik może brać udział w dyskusjach na forum poprzez umieszczanie treści w postaci komentarzy lub wpisów w ramach grup tematycznych.
7. Zakazane jest umieszczanie na forum treści reklamowych, w tym linków do stron WWW,
8. W przypadku umieszczenia na forum treści wskazanych w art. 4 pkt. 8 a),  zostaną one usunięte. Uporczywe umieszczanie takich treści w Serwisie może spowodować usunięcie Konta Użytkownika.
9. Użytkownicy ponoszą pełną odpowiedzialność za treści umieszczane przez siebie na forum.

 

Art. 7- Kalendarium

 

1. W ramach Serwisu Motogen.pl prowadzone jest Kalendarium.
2. Kalendarium zawiera informacje o nadchodzących wydarzeniach związanych z tematyką motocyklową.
3. Użytkownik Serwisu ma możliwość zamieszczania w Kalendarium informacji o nadchodzących wydarzeniach związanych z tematyką motocyklową.
4. Wydawcy przysługuje prawo do zmiany bądź usunięcia informacji, które zawierają treści niecenzuralne, naruszają przepisy prawa powszechnie obowiązującego czy też nie są związane z tematyką motocyklową.
5. Wydawca nie ponosi odpowiedzialności za prawdziwość i rzetelność zamieszczanych przez Użytkowników w ramach Kalendarium informacji.

 

Art. 8 -  Polityka cookies

 

Pliki cookies to niewielkie pliki tekstowe przechowywane w urządzeniach końcowych użytkowników np. na komputerze, smartfonie, pozwalające prawidłowo wyświetlić zawartość oglądanej strony.

 

Użytkownicy mogą samodzielnie kontrolować sposób obsługi plików cookies za pomocą mechanizmów wbudowanych w używane oprogramowanie służące do przeglądania stron www. Zablokowanie niektórych plików cookies może jednak wpłynąć na brak możliwości zarejestrowania się/zalogowania się na swoje konto w www.motogen.pl.

 

Pliki cookies  wykorzystujemy  w następujących celach:

 

  • Identyfikator sesji - obsługa logowania -  weryfikacja połączenia między użytkownika a naszym serwerem.
  • Identyfikator koszyka - obsługa koszyka zakupów sklepu internetowego
  • Identyfikator przechowalni - obsługa "przechowalni towarów" w sklepie internetowych
  • Obsługa formularzy - zabezpieczenie serwisu przed działaniem robotów
  • Znacznik licznika - licznik odwiedzin sklepu internetowego ( anonimowych statystyk odwiedzin naszego serwisu )

 

 

Niektóre podstrony serwisu  oraz inne środki komunikacji z Klientami i innymi osobami fizycznymi, które korzystają z serwisu mogą zawierać tzw. "web beacons" (tzw. elektroniczne obrazki, zwane również jako puste gify). "Web beacons" pozwalają na otrzymanie informacji takich jak np. adres IP (Internet Protocol) komputera, na który załadowana została strona, na której "web beacon" został zamieszczony, numer URL strony, czas załadowania strony, rodzaj przeglądarki, jak również informacje zawarte w cookies, w celu oceny efektywności naszych reklam.

 

Motogen oświadcza, iż dołoży wszelkich starań, aby zapewnić naszym Klientom oraz innym osobom fizycznym wysoki poziom bezpieczeństwa w zakresie korzystania z serwisu. Wszystkie zdarzenia mające wpływ na bezpieczeństwo przekazu informacji należy zgłaszać na nasz adres redakcja@motogen.pl

Zastrzegamy sobie prawo zmiany powyższej polityki prywatności poprzez opublikowanie nowej polityki prywatności na naszej stronie.

 

 

 

Art. 9 – Postanowienia końcowe

 

1. W przypadku dokonania zmian w Regulaminie, Serwis poinformuje o tym Użytkowników poprzez publikację jednolitego tekstu Regulaminu na łamach Serwisu oraz bezpośrednie poinformowanie za pośrednictwem wewnętrznej poczty w ramach Serwisu.
2. Serwis zastrzega sobie prawo do zmiany postanowień Regulaminu w każdej chwili z ważnych przyczyn (w szczególności podyktowanych względami technicznymi lub prawnymi), bez konieczności uzasadniania tych przyczyn Użytkownikom.
3. W razie zmiany lub unieważnienia wskutek prawomocnego orzeczenia sądu, któregokolwiek z postanowień niniejszego Regulaminu, pozostałe jego postanowienia pozostają w mocy i wiążą Użytkowników i Serwis.
4. Prawem właściwym dla niniejszego Regulaminu jest prawo Rzeczypospolitej Polskiej oraz Unii Europejskiej, wszystkie kwestie nieuregulowane znajdują odpowiednie przepisy kodeksu cywilnego oraz ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych. Ewentualne spory między stronami rozstrzygane będą przez sąd właściwy dla miejsca siedziby Wydawcy.

Dzieje się?

Newsroom tylko na to czeka!

Motogen.

e-mail: newsroom(@)motogen.pl

TEL: [+48] 669 970 129

 

PRAWA AUTORSKIE © 2006-2011: Motogen Logo WSZELKIE PRAWA ZASTRZEŻONE
Szukaj W Górę Zgłoś nieodpowiednie treści